Vážené dámy a vážení pánové,

tak jako doposud bude Skládkový workshop opět organizován přeshraničně. Odpovídajícím způsobem budou rovněž zvolena diskutovaná témata. V České republice se do centra pozornosti dostává skutečnost, že v blízké budoucnosti bude nutno ukončit skládkování neupraveného komunálního odpadu. Dojde tak k realizaci cílů Evropské unie.

Jak dalece je tato situace srovnatelná s ukončením provozu skládek komunálního odpadu v Německu v roce 2005? Mnoho lidí tehdy očekávalo konec skládek. Čas od času se některé odpady dostaly na české skládky a úložiště, protože v Německu je již nebylo možno ukládat. Českým orgánům pak dlouhé roky způsobovaly problémy.

Počet skládek skutečně významně klesl. Přesto jsou však v Německu skládky potřeba. Odpovídá statistika skutečným poměrům?

V žádné z obou zemí nemohou být uzavřené skládky ponechány samy sobě. Potřebují izolace, zakrytí a následnou péči. Vždy se na nich objeví určitý porost. Bylo by na čase, provést bilanci s přihlédnutím ke specifikům obou zemí, pojmenovat stav techniky a nové požadavky.

Tomu odpovídajíce plánují organizátoři Skládkového workshopu následující nosná témata:

 

1. Změny evropských směrnic vedou ve všech členských zemích k ukončení skládkování neupraveného komunálního odpadu, stejně jako recyklovatelných odpadů a separovaně sbíraného odpadu.

 • V čem spočívají nové požadavky v Evropě, v Česku a v Německu?
 • Vývojové tendence oběhového hospodářství / nakládání s odpady.

 

2. Materiálové toky pro zhodnocování a odstraňování odpadů

 • Informace o aktuálním stavu výzkumu v oblasti zhodnocování a úpravy odpadů - pomocí nových technologií lze snížit potřebu skládkování.
 • Zkušenosti s problémovými odpady, jako je vytěžená zemina, kaly s obsahem kovů, čistírenské kaly, stavební odpady a další.
 • Řešení velkých objemů minerálních odpadů.
 • Skládky pro takovéto látky a pro odstraňování škodlivých látek z oběhového hospodářství.

 

3. Zakrytí, izolace a rekultivace na skládkách, haldách a reliktních zátěžích

 • Konstrukce, projektování a realizace systémů zakrytí povrchů skládek, výsypek a reliktních zátěží.
 • Zkušenosti z oblasti techniky, nákladů a nároků na péči a údržbu skládek během fáze následné péče. Příklady a zkušenosti s lesním porostem nebo s technickými zařízeními / technickými funkčními vrstvami na povrchu skládky,
 • Vodní režim v podloží, v půdě a na povrchu.
 • Specifické projekty a zkušenosti z bývalých těžebních oblastí.

 

4. Procesní technologie, metody zkoušek a technika měření pro skládky a životní prostředí.

 • Workshop o skládkování nabídne opět prostor pro prezentaci technologií (výstavba a úprava), analytickým postupů, odběru vzorků a měřící techniky, využívané při řešení ekologických otázek.

Byly bychom rádi, kdyby Vás tyto otázky nebo i jiné problémy inspirovaly k Vašim příspěvkům.

 

S pozdravem,

doc. Dr. Jan Šembera Ph.D.

(Technická univerzita v Liberci; MTI - Ústav mechatroniky a technické informatiky)

a

Prof. Dr.Ing. Jürgen I. Schoenherr

(Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci; iTN Ústav vývoje technologií, výzkum rašelin a přírodních látek)