skladkovy workshop

Základní Směrnice EU (Směrnice 1999/31/EG z 26. dubna 1999 o skládkách odpadu; Směrnice 2008/98/EG z 19. listopadu 2008 o odpadech) předepisují:

 • Do roku 2050 radikálně snížit (nebo dokonce zcela zamezit) skládkování odpadů;

 • zhodnocování odpadů se stane pravidlem (7. Akčním rámcový program pro životní prostředí: Udělat z odpadu surovinový zdroj);

 • podíl biologicky rozložitelných odpadů v komunálních odpadech a množství odpadů určených ke skládkování se do roku 2016 se sníží na 35% stavu z roku 1995.

 

Odpadové hospodářství v Čechách čeká ještě mnoho úkolů. V současné době stále probíhající proces intenzivního ukládání odpadů na skládky je nutné zastavit, skládky uzavřít a nakládání s odpady směřovat k jejich opětovnému využití.

 

S realizací, resp. přizpůsobováním se předpisům EU se v České republice začalo již s velkým nasazením, s dobrými výsledky a v procesu se dále pokračuje (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Plán odpadového hospodářství ČR 2003 - 2014, Směrnice č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu).  

 

V Německu neprobíhá již žádné ukládání nezpracovaných, biologicky aktivních odpadů na skládky a byly splněny kvóty na zhodnocení 70% odpadů. Přesto lze v obou zemích (Česká republika, Polsko) očekávat problémy s dosažením a s udržením požadovaného stupně vývoje a stejnětak s plněním možná nerealisticky nastavených cílů v odpadovém hospodářství. Tendence směřující ke zmenšování prostoru pro skládkování je v každé zemi zřejmá. Jak s tím naložit? Poskytuje Trojzemí také šanci k nalezení synergie?

 

Skládkový workshop nabídne podnět k vytvoření odborných závěrů. Vnímáme potřebu výměny a srovnání zkušeností a máme zájem o odbornou diskuzi na témata shrnutá v následujících bodech:

 

 • Nadnárodní požadavky EU v legislativě týkající se odpadů a skládek. Stanovení minimálních požadavků a postoj k problému, zda, případně kdy jsou požadavky ve stejné výši jako např. v Německu přenositelné na ostatní země.

 • Hodnocení postupů, stavebních technologií a zkušeností se zohledněním minimalizace nákladů, náročnosti, podmínek spolehlivého plnění kritérií EU a s uvedením nejlepších dostupných technologií do praxe.

 • Srovnání rozdílů v organizaci odpadového hospodaření v Německu, Polsku a Čechách s cílem zvýšit vnitrospolečenskou koherenci a kooperaci.

 • Výměna odborných zkušeností se situací a pokrokem při zajišťování rizik provozu, uzavírání a při následné péči o skládky.

 • Naplňování požadavků EU ke snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů ve skládkové mase. Mechanicko-biologické zpracování odpadů. Spalování/termické zpracování. Zhodnocení odpadu.

 • Ověření smysluplnosti odtěžování skládek. Podmínky a technické požadavky, které je třeba zohlednit při odtěžování.

 • Procesy odplynování, odvětrání a prosakování skládkového tělesa jako příspěvek k několikastupňové redukci množství skleníkových plynů v atmosféře (oxidu uhličitého a metanu).

 • Zapojení veřejnosti a využití ekologické výchovy pro všechny věkové skupiny ve všech oblastech odpadového hospodářství.

 • Následné využívání skládkovacích ploch.