Aktuální verzi letáku naleznete zde.

 

Čtvrtek, 15. litopadu 2018

9.00: Uvítání

Jürgen I. Schoenherr a Jan Šembera

 

9.20 až 11.20
1. Blok: Evropské právo a jeho prosazování na národní úrovni

 • Aktualizace technických norem v oblasti skládkovánı́ odpadů

Vojtěch Pilnáček (Ministerstvo životního prostředí ČR -- oddělení odpadů)

 • Aktuální vývoj evropského právního režimu skládkování odpadů a jeho prosazování v Německu

Karl Biedermann (někdejší vedoucí "Referátu výrobních odpadů, nebezpečných odpadů a skládkování"  na Spolkovém ministerstvu pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost, Bonn)

 • Desatero modernı́ho odpadového hospodářstvı́ v ČR, aneb jak naplnit evropské cı́le a zbytečně nezvyšovat náklady obcı́ a měst

Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství)

 • Koncepce nakládání se skládkami po ukončení provozu v Německu a v Eropě

Ulrich Stock (braniborský Zemský úřad životního prostředí )

 • Legislativnı́ změny v oblasti skládkovánı́ odpadů na úrovni EU a ČR

Vojtěch Pilnáček; Jan Maršák (Ministerstvo životního prostředí ČR -- oddělení odpadů)

 

11.20 až 11.40: Přestávka na kávu

 

11.40 až 13.00
2. Blok: Voda na skládkách a haldách

 • Statisticko-empirické a numerické modely pro popis odtoku vody z těsnících systémů skládek

Steffen Beck-Broichsitter (Leibnizovo centrum pro výzkum zemědělské krajiny (ZALF), Müncheberg); H. Gerke, Rainer Horn (Univerzita Christiana Albrechta v Kielu)

 • Náchylnost zemin ve výsypkách povrchových hnědouhelných lomů SHR k vytvořenı́ plastického jádra

Jan Kurka (AZ Consult, spol. s r. o.)

 • Nakládání s výkopovými zeminami znečištěnými PFC – vznik, kritéria přijatelnosti, problematika průsakových vod

Thomas Egloffstein, Gerd Burkhardt, Katrin Schumacher (ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH)

 

13.00 až 14.00: Polední přestávka s občerstvením

14.00 až 16.00
3. Blok: Likvidace speciálních odpadů

 • Udržitelnost a antropogenní materiálové toky – je skládka výběhový model?

Friedemann Sandig; Said Al-Akel (Vysoká škola technická, hospodářská a kulturní (HTWK), Leipzig)

 • Mechanická předúprava a následné třı́děnı́

Tomáš Hamšík (Codet trade s.r.o.)

 • Možnosti likvidace pozůstatků čištění spalin v zařízeních pro spalování odpadů

Dittmar Lack (K-UTEC AG Salt Technologies)

 • AZBEST jako součást stavebnı́ch materiálů, Zdravotnı́ rizika, Bezpečné nakládánı́ při odstraňovánı́ stavebně demoličnı́ch odpadů, Kontrolnı́ kompetence ČIŽP, KHS, Stavebnı́ho úřadu

Michal Pasulka (Česká inspekce životního prostředí, Oddělení odpadového hospodářství)

 • Problematika usazenin pro Zemskou správu přehrad (LVT) obecně a konkrétně pro provoz Spréva / Nisa

Sebastian Fritze (Zemská správa přehrad (LTV) Svobodného státu Sasko, pobočka Spréva / Nisa)

 

16.00 až 16.20: Přestávka na kávu

16.20 až 17.30
4. Blok: Stavební prvky pro skládky

 • Schvalování geotextilií podle německých předpisů pro skládkování

Andreas Wöhlecke (Spolkový ústav pro výzkum a testování materiálů (BAM), Berlin)

 • Získávání plochy a optimalizace objemu při stavbě skládek s využitím soustav prudkých svahů

Ralf Ziegler, Dirk Segtrop, Fridolin Sturm (BECO Bermüller & Co. GmbH)

 • Geosyntetické materiály pro stavbu skládek: základ izolace skládky

Rainer Wiedemann, Thomas Labda (SOLMAX GSE)

 

Přibližně 17.35: Konec přednášek

Od 19.00 Společenský večer s odbornou diskuzí

 

Pátek, 16. listopad 2018

9.00: Zahájení
Jürgen I. Schoenherr

 

9.10 až 10.40 
5. Blok: Zkušenosti s lokalitami starých ekologických zátěží

 • Mokřady jako nedoceněná součást měst

Dagmar Najmanová (Čmelák - společnost přátel přírody)

 • Zkušenosti s dlouhodobě stabilizovaným snižováním konvekce plynů systémy krycich vrstev na příkladu těžebních hald

Christian Kunze, H. Schulz, René Baumert (IAF-Radioökologie GmbH)

 • Modely sanácie odkalı́sk, odvalov a banských vôd

Marek Hrabčák (GEOSOFTING, spol. s r.o., Prešov, Slovensko)

 • Čištěnı́ skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologiı́ s použitı́m biologických systémů předčištěnı́

Jaroslav Hrabal, Vendula Cencerová (MEGA a.s.), Irena Šupı́ková, Libor Polách (AQUATEST a.s.), Lukáš Václavı́k (MemBrain s.r.o.), Jaroslav Nosek (Technická univerzita v Liberci)

 

10.40 až 11.00 Uhr: Přestávka na kávu

 

11.00až 12.30
6. Blok: Měřící technika a testovací zařízení

 • Dlouhodobé kontroly skládek systémy pro testování těsnosti

Silke Schwöbken (SENSOR Dichtungskontrollsysteme GmbH)

 • Mimořádné výzvy při dohledu nad skládkami a využívání moderní monitorovací techniky

Markus Reißig, Katja Felsmann (Umwelt-Geräte-Technik GmbH Müncheberg)

 • Alternativní způsoby zakrytí výsypek

Tobias Arnstadt (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)

 

12.30: Shrnutí a závěrečné slovo

Jürgen I. Schoenherr; Jan Šembera


12.40: Polední přestávka s občerstvením

 

13.30: Konec Skládkového workshopu

 

V programu může dojít ke změnám