Aktuální verzi letáku naleznete zde.

Kompletní sborník příspěvků naleznete zde.

 

Čtvrtek, 15. listopad 2018 

1. Blok: Evropské právo a jeho prosazování na národní úrovni

 • (článek, prezentace) Aktualizace technických norem v oblasti skládkovánı́ odpadů

Vojtěch Pilnáček (Ministerstvo životního prostředí ČR -- oddělení odpadů)

 • (článek) Aktuální vývoj evropského právního režimu skládkování odpadů a jeho prosazování v Německu

Karl Biedermann (někdejší vedoucí "Referátu výrobních odpadů, nebezpečných odpadů a skládkování"  na Spolkovém ministerstvu pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost, Bonn)

 • (článek, prezentace) Desatero modernı́ho odpadového hospodářstvı́ v ČR, aneb jak naplnit evropské cı́le a zbytečně nezvyšovat náklady obcı́ a měst

Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství)

 • (článek) Koncepce nakládání se skládkami po ukončení provozu v Německu a v Evropě

Ulrich Stock (braniborský Zemský úřad životního prostředí )

 • (článek, prezentace) Legislativnı́ změny v oblasti skládkovánı́ odpadů na úrovni EU a ČR

Jan Maršák (Ministerstvo životního prostředí ČR -- oddělení odpadů)

 

2. Blok: Voda na skládkách a haldách

 • (článek, prezentace) Náchylnost zemin ve výsypkách povrchových hnědouhelných lomů SHR k vytvořenı́ plastického jádra

Jan Kurka (AZ Consult, spol. s r. o.), Pavel Kotva, Miloslav Nechyba (GEO-TOOLS, z.s.)

 • (článek) Nakládání s půdami a výkopovými zeminami znečištěnými PFC – vznik, kritéria přijatelnosti, problematika průsakových vod

Thomas Egloffstein, Gerd Burkhardt, Katrin Schumacher (ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH)

 

Posterová sekce 

 • (poster) Udržitelné využívání půdních zdrojů - Opatření k ochraně půdy

Ingrid Henze, Marlieb Dedek (Vysoká škola v Žitavě / Zhořelci),

Isabelle Weber (Vysoká škola v Žitavě / Zhořelci, Báňská akademie ve Freibergu),

Bruno Steinbock (Vysoká škola technicko hospodářská v Drážďanech),

Jürgen I. Schoenherr, Reiner Schulz (Vysoká škola v Žitavě / Zhořelci),

Volkmar Dunger (Báňská akademie ve Freibergu),

Jens Engel (Vysoká škola technicko hospodářská v Drážďanech)

 

3. Blok: Likvidace speciálních odpadů

 • (článek) Antropogenní materiálové toky a trvale udržitelný rozvoj – je skládka výběhový model?

Friedemann Sandig, Said Al-Akel (Vysoká škola technická, hospodářská a kulturní (HTWK), Leipzig)

 • (článek) Mechanická předúprava a následné třı́děnı́

Tomáš Hamšík (Codet trade s.r.o.)

 • (článek) Možnosti likvidace pozůstatků čištění spalin v zařízeních pro spalování odpadů

Dittmar Lack (K-UTEC AG Salt Technologies)

 • (článek) AZBEST jako součást stavebnı́ch materiálů, Zdravotnı́ rizika, Bezpečné nakládánı́ při odstraňovánı́ stavebně demoličnı́ch odpadů, Kontrolnı́ kompetence ČIŽP, KHS, Stavebnı́ho úřadu

Michal Pasulka (Česká inspekce životního prostředí, Oddělení odpadového hospodářství)

 • (článek) Problematika usazenin pro Zemskou správu přehrad (LVT) obecně a konkrétně pro provoz Spréva / Nisa

Sebastian Fritze (Zemská správa přehrad (LTV) Svobodného státu Sasko, pobočka Spréva / Nisa)

 

4. Blok: Stavební prvky pro skládky

 • (článek) Schvalování geosyntetických materiálů podle německých předpisů pro skládkování

Andreas Wöhlecke (Spolkový ústav pro výzkum a testování materiálů (BAM), Berlin)

 • (článek) Získávání plochy a optimalizace objemu při stavbě skládek s využitím soustav prudkých svahů

Dirk Segtrop, Ralf Ziegler, Fridolin Sturm (BECO Bermüller & Co. GmbH)

 • (článek) Geosyntetické materiály pro stavbu skládek: základ izolace skládky

Rainer Wiedemann, Thomas Labda (SOLMAX GSE)

 

Pátek 16. listopad 2018

5. Blok: Zkušenosti s lokalitami starých ekologických zátěží

Dagmar Najmanová (Čmelák - společnost přátel přírody z.s.)

 • (článek) Zkušenosti s dlouhodobě stabilizovaným snižováním konvekce plynů systémy krycich vrstev na příkladu těžebních hald

Christian Kunze, H. Schulz, René Baumert (IAF-Radioökologie GmbH)

 • (článek) Modely sanácie odkalı́sk, odvalov a banských vôd

Marek Hrabčák (GEOSOFTING, spol. s r.o., Prešov, Slovensko)

 • (článek, prezentace) Čištěnı́ skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologiı́ s použitı́m biologických systémů předčištěnı́

Jaroslav Hrabal, Vendula Cencerová (MEGA a.s.), Irena Šupı́ková, Libor Polách (AQUATEST a.s.), Lukáš Václavı́k (MemBrain s.r.o.), Jaroslav Nosek (Technická univerzita v Liberci)

 • (článek) Phytoscreening dřevin jako instrument pro indikaci šířenıí organochlorovaných pesticidů v podzemnıí vodě

Pavel Hrabák, Vojtěch Antoš, Jiří Mikšíček, Klára Lísková,  Stanisław Wacławek, Miroslav Černík (Technická univerzita v Liberci)

 

6. Blok: Měřící technika a testovací zařízení

 • (článek) Dlouhodobý monitoring těsnících vrstev skládek

Silke Schwöbken (SENSOR Dichtungskontrollsysteme GmbH)

 • (článek) Mimořádné výzvy při dohledu nad skládkami a využívání moderní monitorovací techniky

Moritz Mährlein, Katja Felsmann (Umwelt-Geräte-Technik GmbH Müncheberg)

 • (článek) Výkopová zemina jako alternativní krycí materiál pro těžební haldy na příkladu Freibergu-Hammerbergu

Tobias Arnstadt (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci), Patrick Oettel, Sabine Meißner (SAXONIA GmbH Freiberg), Jürgen I. Schoenherr (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)

 

Materiálové toky odpadů

 • (článek) Mapování toku odpadů v Libereckém kraji

Věra Pelantová, Jaroslav Zajíček (Technická univerzita v Liberci)